Hoþgeldiniz..

Saðlýklý, uzun ömürlü, çevreye duyarlý, sürdürülebilir ve depreme dayanýklý  "ahþap aðýrlýklý"  yapýlar üretiyoruz. Yapýlarýmýzýn taþýyýcý sistemlerinde lamine ahþap kullanýyoruz. Lamine ahþap, ülkemizde pek bilinmeyen ama geliþmiþ ülkelerde seçkin yapýlarda yaygýn olarak kullanýlan çaðdaþ ama doðal bir malzeme.

Birebir tasarým yöntemiyle inþa ettiðimiz yapýlar kalitesi ile göz kamaþtýrýyor.

Web sayfamýzda yapýlarýmýzdan örnekleri inceleyebilirsiniz.Örneðin, aslýnýn ayný olarak yeniden inþa ettiðimiz Cumhuriyet`in ilk yýllarýnda yapýlan ama zamanla ilgisizlikten harap olan Limak  Termal  Otel'i , Beþiktaþ Barbaros Hayrettin Paþa Ýskelesi'ni  veya  Fenerbahçe Topuk Yaylasý Tesisleri'ni inceleyebilirsiniz.

Felsefemiz  doðal teknoloji-yerçekimine saygý.

Dünyadan benzer yapýlar ilginizi çekebilir.Küresel ýsýnma ve iklim deðiþikliðine karþý ahþap kullanmanýn nasýl çare olduðunu bu sayfada okuyup deðerlendirebilirsiniz.

 

 

Erkan Ýnce  Fazýl Emre Ýnce
Mimar ÝTÜ Mimar YÜ
 
 

 

Yapýlarýmýzdan Örnekler

 

Barbaros Hayrettin Paþa Ýskelesi Beþiktaþ Ýstanbul  Yapým Yýlý : 2010 ▪ Mimari: Erkan Ýnce ▪ Konstrüksiyon :Lamine ahþap dörtlü kolon geçme ▪ Alaný:500 m² ▪ Çatý kaplamasý: Kenetli bakýr, çift cidarlý hava kanallý çatý ▪ Kolonlar : Geleneksel desenlerin modern yorumu ile mermer kakma.

 
   
     

 

 

 

  Cam Piramit . Limak Büyük Otel ,Termal - Yalova Bahçede otel ile restoran arasýndaki geçiþi saðlamaktadýr  
 
 
 

 

 

 

 

  Tarihi eser restorasyonu, Kuruçeþme, Ýstanbul .Yapým Yýlý : 2010 ▪ Mimari:Orijinalinin aynýsý ▪ Konstrüksiyon:Ahþap ▪ Alaný 200 m²  
 
 

 

 

   H.B.  Evi  Kuruçeþme Ýstanbul  Yapým Yýlý : 2012 Mimari: Aslýnýn aynýsý ▪ Konstrüksiyon: Ahþap Alaný 300 m² Ahþap cinsi: Ladin  

 

 

 

  Buselik Konak Kilyos, Ýstanbul  Yapým Yýlý :2005 ▪ Mimari: Yapým Yýlý :2003 ▪ Mimari: Erkan Ýnce ▪ Konstrüksiyon:KagirAhþap ▪ Alaný 280 m² ▪ Ahþap cinsi: Masif Larex ( Larch ) ▪ Kagir: Betonarme üzeri ▪ Kandýra Taþý çýrpma kalýp  
 
 
 

 

 
  RB Evi  Kuruçeþme Ýstanbul  Yapým Yýlý : 2001 Mimari: Aslýnýn aynýsý ▪ Konstrüksiyon: Ahþap Alaný 600 m² Ahþap cinsi: Ladin  
 
 

 

 

  Maltepe Ýskelesi  Yapým Yýlý : 2007 Mimari: Fazýl Emre Ýnce - M.Hilmi Þenalp Konstrüksiyon: Ahþap Alaný 600 m² Ahþap cinsi: Ladin  
 
 

 

 

  Bakýrköy ÝDO Terminali Yapým Yýlý :2006 ▪ Mimari: Erkan Ýnce ▪ Konstrüksiyon: KagirAhþap ▪ Alaný 1000 m² ▪ Ahþap cinsi:Ladin  
 
 

 

 

  Barbaros Hayrettin Paþa Ýskelesi, Beþiktaþ, Ýstanbul ( eski )  Erkan Ýnce ▪ Konstrüksiyon: KagirAhþap ▪ Alaný: 500 m² ▪ Çatý kaplamasý :Kenetli kurþun, çift cidarý hava kanallý çatý ▪ Kolonlar:Küfeki taþý  
 
 

 

 

  Bostancý ÝDO Terminali  Yapým Yýlý : 2007 ▪ Mimari: Fazýl Emre Ýnce - M.Hilmi Þenalp ▪ Konstrüksiyon: KagirAhþap ▪ Alaný 3000 m² ▪ Ahþap cinsi: Ladin  
 
 
 

 

  Vastu Tarzý Konak, Bahçeþehir, Ýstanbul   Yapým Yýlý : 2005 ▪ Mimari: Alberto Castano ▪ Konstrüksiyon : KagirAhþap ▪ Alaný: 420 m² ▪ Ahþap cinsi: Masif Larex ( Larch ) ▪ Kagir: Betonarme üzeri Kandýra Taþý çýrpma kalýp  
 
 
 

 

  Buselik Sitesi  Yapým Yýlý :2003 ▪ Mimari: Erkan Ýnce ▪ Konstrüksiyon :KagirAhþap ▪ Alaný 280 m² x 4 ▪ Ahþap cinsi: Masif Larex ( Larch ) ▪ Kagir:Betonarme üzeri Kandýra Taþý çýrpma kalýp  
 
 
 

 

  Kartal Konak, Çaykara, Trabzon Yapým Yýlý : 2003 ▪ Mimari: Anonim ▪ Konstrüksiyon: KagirAhþap ▪ Alaný:400 m² ▪ Ahþap cinsi: Masif Larex ( Larch ) ▪ Kagir: Betonarme üzeri Bayburt Taþý çýrpma kalýp  
 
 
 

 

  Çengelköy Kýr Kahvesi, Ýstanbul  Yapým Yýlý: 2007 ▪ Konstrüksiyon: KagirAhþap ▪ Alaný:420 m² ▪ Ahþap cinsi: Masif Larex ( Larch )  
 
 
 

 

  KagirAhþap Ofisi Cumhuriyetköy- Beykoz- Ýstanbul   Yapým Yýlý : 2008 ▪ Mimari: Erkan Ýnce ▪ Konstrüksiyon: KagirAhþap - Panel geçme ▪ Alaný: 600 m² ▪ Ahþap cinsi:Ladin lamine ahþap ▪ KagirAhþap ofisi olarak kullanýlmaktadýr.  
 
 
 

 

  Eminönü Ýskeleleri,Ýstanbul  Yapým Yýlý : 2009 ▪ Mimari: M.Hilmi Þenalp ▪ Konstrüksiyon: Ahþap ▪ Alaný:500 m² ▪ Sadece konstrüksiyon imalatý  
 
 
 

 

  Turgut Reis Ýskelesi, Beþiktaþ, Ýstanbul   Yapým Yýlý :2005 ,  Mimari :M.Hilmi Þenalp ,  Konstrüksiyon:Ahþap ,  Alaný 50 m  
   
 

 

  S.K. Evi , Tarihi Eser Yeniden Yapým , Ýstanbul     Yapým yýlý 2011 , inþa halinde  
   
 

 

  E.E. Evi, Kandýra Yapým Yýlý: 2010 ▪ Mimari: Erkan Ýnce ▪ Konstrüksiyon :Ahþap ▪ Alaný 200 m²  
   
 

 

  Sadabat Kýr Kahvesi, Kaðýthane, Ýstanbul.Yapým Y ýlý: 2008, Mimari: M.Hilmi Þenalp, Konstrüksiyon: , Ahþap Alaný: 200 m²  
   
  Armutlu Ýskelesi Yapým Yýlý : 2007 ▪ Mimari: M.Hilmi Þenalp ▪ Konstrüksiyon:Ahþap ▪ Alaný 200 m²  
 

 

 

 
 

 

 

Teknoloji

 

teknoloji teknoloji teknoloji teknolojiteknolojiteknoloji teknoloji teknoloji teknoloji teknoloji teknoloji teknoloji TEKNOLOJÝ TEKNOLOJÝ
1 2 3 4 5

 

KagirAhþap, yapýlara sadece teknik açýdan bakmaz. Tekniðin yanýnda Ýnsanlýðýn geliþmesine katký gereðini, Anadolu'nun geleneksel kültürüne aidiyet duygusunu, doðanýn eþsiz düzen ve dengesine saygýyý ve bu düzeni yaratana sevgiyi, evrendeki en kutsal ve geliþmiþ yaratýk olan insan olmanýn gereðini bünyesinde barýndýrýr.  KagirAhþap bu yaklaþýmýný DOÐAL TEKNOLOJÝ  - YERÇEKÝMÝNE SAYGI   özdeyiþi ile kýsaca ifade ediyor.

 

  DOÐAL TEKNOLOJÝ     

>>sayfabaþý

Doðanýn eþsiz ve mükemmel teknolojisinin oluþturduðu ürünleri, mümkün olan her yerde kullanmayý tercih ediyoruz. Çünkü doðal malzemeler endüstriyel malzemelerden daha saðlam, daha uzun ömürlü, daha saðlýklý ve daha insanidir. Siz hiç tekerlekleri demirden bir otomobil gördünüz mü? Veya motorda ahþap kullanýldýðýný?  Ýste Kagir Ahþap, teknoloji ürünü malzemeler ile doðal malzemeler arasýnda yaptýðý tercihlerle, yapýlarý insana ve doðaya zarar veren beton yerine saðlýklý, uzun ömürlü, hafif, dolayýsýyla yapýlar için daha uygun olan ahþaptan yapmakta gereken yerlerde de kagir malzeme ile desteklemektedir. Yani tekerleði demirden deðil lastikten yapmakta ancak lastik merkezine demirden bir jant yerleþtirmeyi de ihmal etmemektedir. Ahþap Tanrý’nýn bahþettiði muhteþem bir yapý malzemesidir. Kagir Ahþap yapýlarýn ana malzemesi ahþabýn yapýlar için en geliþkin formu olan lamine ahþap týr. Ahþap yapýlar, yazýn tiril tiril ipek bir gömlek gibi sepserin olurlar, kýþýn ise samur bir kürk gibi insaný sarmalarlar. Yüksek teknolojiyle uzaya bile gidebilirsiniz ama doðal teknolojiyle uzun ve mutlu yaþarsýnýz.

YER ÇEKÝMÝNE SAYGI

Newton’un baþýna elma düþünceye kadar bekleyerek yerçekimini ertelemek mümkün deðildir. Ayrýca, yerçekimi deprem anýnda kendini daha çok belli eder. KagirAhþap, yerçekiminin, deprem ülkesi olan ülkemizde daha katý bir gerçek olduðunun bilincindedir. Bu nedenle karmaþýk mühendislik hesaplarý ile ayakta tutulan yapýlar yerine basit ve saðlamlýðý herkes tarafýndan anlaþýlabilen yapýlarý tercih eder. KagirAhþap yapýlarýn saðlam olduðunu anlamak için mühendis olmaya gerek yoktur.

 

 

KAGÝR AHÞAP

>>sayfabaþý

KagirAhþap adýný verdiðimiz kendimize özgü bir yapý sistemi ile yarý kagir ahþap binalar inþa etmekteyiz.

Betonarme çerçeve, lamine ahþap konstrüksiyon ve çift cidarlý ahþap duvarlarý entegre ederek geliþtirip patentini aldýðýmýz bu sistem çift konstrüksiyonlu olup yapýlarda mükemmel sonuçlar vermektedir.

 

KORSELÝ KONSTRÜKSÝYON

KagirAhþap sistemde duvarlar ve döþemeler gerçek ahþaptan imal edilir. Bu bütün yüzeylerin %99 una tekabül etmektedir. Ahþap konstrüksiyon , kendi kendini zaten taþýmaktadýr ve ülkemizde olabilecek en büyük depreme dahi aldýrmaz. Betonarme konstrüksiyon , BOÞ KAMYON gibidir. Kendi aðýrlýðýný koþarak bile  taþýyabilir. Ama bu arada ikinci bir fonksiyonu daha vardýr : "Ahþap konstrüksiyonu bir korse gibi sarmak , onu bir cendere içinde tutmak." BETON + AHÞAP = ÝYÝ ORTAKLIK

Bu þekilde yapý çelik gibi saðlam  tüy gibi hafiftir. Amerikan sistemleri gibi týkýrdamaz, gýcýrdamaz,rüzgarda uçmaz

 

 

LAMÝNE AHÞAP

>>sayfabaþý

Lamine ahþap, farklý  ölçülerdeki baðýmsýz ahþap parçalarýn  kontrollü endüstri koþullarýnda ve özel baðlayýcýlarla tutkallanýp birleþtirilmesi ile elde edilir.

Özellikle 2000 yýlýndan itibaren Avrupa'da artan bir hýzla kullanýmý yaygýnlaþmaktadýr. 2006 yýlýndan bu yana Avrupa Birliði ahþap kullanýmýný küresel ýsýnma ve iklim deðiþikliðine çare olarak teþvik etmektedir.

Çok çeþitli boy ve kesitte üretmek mümkündür. Lamine kiriþler,  beton, çelik ve diðer kagir yapý elemanlarýyla kolayca birleþir. Özgün mekan tasarýmýna imkan tanýr. Auditoryum, Tiyatro , Konser salonlarý , eðitim yapýlarý gibi geniþ ve tek açýklýklý yapýlarda kubbe, piramit, tonoz vb tüm geometrik strüktürler inþa edilebilir.

Katý modelleme ile birebir tasarým yapýlarak büyük ölçülerdeki elemanlar kapalý ortamlarda üretilip , inþaat mahallinde monte edilerek , yapý kalitesi, mükemmel bitiþler elde edilebilir.

Bizatihi kendisi dekoratif bir elemandýr. Kaplama ihtiyacý göstermez.Endüstriyel ve homojen bir malzeme olmasý , mukavemet deðerlerinin bilinmesi ile kolayca hesaplarý yapýlabilir.

Depreme karþý çok baþarýlý bir yapý m

alzemesidir.Yangýna direnci yüksektir. Yangýn esnasýnda taþýma özelliðini uzun süre kaybetmez. Paslanmaz , nefes alýr. Bu yüzden,özellikle su buharý veya kimyasal gazlarýn yer aldýðý ortamlar için idealdir. Mükemmel bir ýsý yalýtým deðerine sahiptir.Bakým maliyeti çok azdýr.

Periyodik bakýmla neredeyse ölümsüz bir yapý malzemesidir.

 

KagirAhþap sistemde , her bir yapý elemaný ayrý ayrý tasarlanmak ve milimetrik hassasiyetle ölçülendirilmek zorundadýr. Çünkü , inþa süreci bir zincir gibidir ve , zincirin her halkasýnda imalat deðil montaj yapýlýr. Her bir eleman daha önce imal edilmiþtir. Elemanlar bir otomobilin lastiðini veya amortisörünü takar gibi sadece monte edilir. Birebir tasarlanan yapý elemanlarý , yapýya büyük bir ölçü hassasiyeti getirir.

KagirAhþap yapýlar milimetrik hassasiyette ortaya çýkarlar. Çünkü ,3D bilgisayar ortamýnda yapý sanal olarak inþa edilir. Bu inþa esnasýnda her bir eleman birebir ölçekte ayrý ayrý tasarlanarak yapýdaki yerine yerleþtirilir. Tasarým , gerektiðinde herhangi bir eleman veya bütün elemanlar CNC tezgahlarýn anlayabileceði þekildedir. Bu teknoloji sonucunda yapý elemanlarýnda milimetrik hassasiyet mümkün olmakta , elemanlar farklý mekanlarda imal edilerek þantiyede bir araya getirilmektedir.

3D birebir tasarým mimaride kusursuzluk ve mimarýn hayalini gerçeðe adapte etmekte mükemmel sonuçlar vermektedir.

 

 

  Tedarikçilerimiz 

>>sayfabaþý

 
 

Lamine ahþap tedarikçilerimizin haiz olduðu sertifikalar ve lamine ahþabýn teknik özellikleri

  EN 14080 sertifikasý   Holzforschung_Austria_EN14080_ENG 1.2 mb
  EN 386 EN 385   Holzforschung_Austria_EN385-386_ENG 1.2 mb
  DIN  PEFC   PEFC_DC COC0310-08_EN 0.6 mb
  Tedarikçi broþürü  Ýng   Nordlam_ExpressElements_EN 2.2 mb
  Tedarikçi broþürü  TR   Nordlam_ExpressElements_TR 2.6 mb
Kullandýgýmýz baðlantý elemanlarýnýn  haiz olduðu sertifikalar
 

Akýllý vidalarýn  teknik özellikleri

 

General Building Authority Approval

118 kb
 
     

Euro CODE5

 

Ahþap yapýlarýn tasarým ilkeleri  

  Structural Timber Design to Eurocode 5 6.1 mb
DIN 1052
 

Ahþap yapý malzemesi avrupa standardý

  DK - DIN 1052 2.9 mb
 
 

 

 

Yapý malzemesi olarak ahþap

>>sayfabaþý

 

Ahþap sanki  insan konforu için bahþedilmiþtir

Ahþap evler insanlar için mükemmel konfor ortamý ve saðlýklý yaþam þartlarý oluþtururlar. Bu ahþabýn belirli özelliklerinden kaynaklanýr :
-  Ahþap doðal bir malzemedir. Bünyesinde radon gazý yoktur. Nefes alma özelliði radon konsantrasyonunu minimuma düþürür.
-  Ahþap evlerde rutubet olmaz.
-  Ahþabýn ýsý sýðasý çok azdýr
.

 

 

Ahþap yapýlar depreme çok dayanýklýdýr

 

Ahþap hafif ama saðlam bir malzemedir. Aðýrlýðýnýn çok üstünde yük taþýma kapasitesine sahiptir. Bu özelliði ile yapý strüktüründe saðlamlýk açýsýndan betonarme ve çeliðe fark atmaktadýr.Bu özelliði nedeniyle ahþap yapýlar hafif olurlar ama diðer yapý malzemeleri kadar yük taþýyabilirler. Ahþap inþaat yapýmý kolaydýr. Ahþap elemanlarýn birleþtirilmesi beton ve çeliðe nazaran çok daha emniyetlidir.

Ahþap hafif ama saðlam bir malzemedir. Aðýrlýðýnýn çok üstünde yük taþýma kapasitesine sahiptir. Bu özelliði ile yapý strüktüründe saðlamlýk açýsýndan betonarme ve çeliðe fark atmaktadýr.Bu özelliði nedeniyle ahþap yapýlar hafif olurlar ama diðer yapý malzemeleri kadar yük taþýyabilirler. Ahþap inþaat yapýmý kolaydýr. Ahþap elemanlarýn birleþtirilmesi beton ve çeliðe nazaran çok daha emniyetlidir.

 

 

Ahþap yapýlar prestijlidir

Ahþabýn doðasýnda prestij vardýr zaten... Buna tasarým ve uygulama kolaylýðý da eklenince , Boðaziçi yalýlarý gibi hayranlýkla izlenen ve unutulmayan yapýlar yapýlmasýna olanak verir. Günümüzün bilgisayar ile tasarým imkanlarý ve teknolojinin getirdiði imkanlar ile dünya çapýnda prestij simgesi yapýlar yapýlmaktadýr.

 

 

Ahþap yapýlar hormonsuzdurPost modernizmin tüketim kültürü yapý malzemelerine de sirayet etmiþtir. Bugün yapýlan yapýlarda kullanýlan çeþitli endüstriyel malzemelerin insan saðlýðýna hangi faydalarý veya zararlarý olduðu konusunda pek bilgi sahibi deðiliz. Ancak dikkatli gözler ve duyarlý beyinler doðal malzemeler ile endüstriyel malzemeler arasýndaki bariz farký görmektedir.

Yaygýn olarak kullanýlan inþaat malzemelerinin bir çoðunda kanserojen olduðu aslýnda farkedilen ama bilimsel olarak henüz ispat edilememiþ birçok zararlý madde vardýr.Oysa ahþap yapýlar doðaldýr. Hormonsuzdur.

 

 
Ahþabýn bakýmý kolaydýr

>>sayfabaþý

Ahþap yapýlarýn bakýmý yeni geliþen emprenye teknikleri ve su bazlý boyalar ile son derece kolay hale gelmiþtir. %100 doðal su bazlý ahþap koruyucular ile korunarak inþa edilen evlerin 10-15 yýlda bir boyanmasý onlarý yüzyýllara dayanýr hale getirmektedir.

 
ÞEHZADE BURHANETTÝN EFENDÝ YALISI boyanýrken. Yüzyýllara direnen Boðaziçi"nin ahþap yalýlarý kolayca ilk günkü genç yüzlerine kavuþabilmektedirler.
 

 

Ahþap yapýlar uzun ömürlüdür

 

Ahþap evlerin dayanýksýz olduðu çürüdüðü gibi yaygýn bir kanaat vardýr. Oysa gerçek bunun tam tersidir. betonarme ömrü yaklaþýk 100 yýl ile sýnýrlý bir malzemedir. Çelik ise bakýmý yapýlmazsa betonarmeden çok daha kýsa süre içinde paslanýr.Oysa ahþap doðru kullanýldýðýnda yüz yýllarca ayakta durmaktadýr.

Doðal taþlar ise binlerce yýllýk insanlýk macerasýný bize ulaþtýran en uzun ömürlü yapý malzemeleridir.

     
Erkan Ýnce'nin dedesi Vahit Boysan'ýn evi.    

 Erkan Ýnce'nnin doðduðu ev.

Kaç yýllýk olduðu bilinmemektedir.    

Bu ev Rize Fýndýklý Arýlý köyünde , kðy meydanýnda derenin karþý yakasýndadýr.

      1932 yýlýnda Kademiþi Bahri Ýnce tarafýndan 1,5 km yukarýdaki yerinden sökülerek taþýnmýþ ve monte edilmiþtir. Öncesi bilinmemektedir.

Ýþletmesi kolaydýr

>>sayfabaþý

Ahþap binalarý kýþýn ýsýtmak yazýn ise soðutmak diðer yapý sistemleri ile inþa edilen binalara göre çok daha kolay ve ucuzdur.Bunun baþlýca iki sebebi vardýr:
1-Düþük ýsý tutma kapasitesi. ( Isý sýðasý)
Ahþap diðer yapý malzemelerine göre bünyesinde çok daha az ýsý tutar. Bu pratikte þu sonucu doðurur. Yazýn ahþap gündüz güneþ ýþýnlarýndan dolayý diðer yapý malzemelerine göre çok daha az ýsýnýr. Ve yaz geceleri sabaha kadar soðuyarak ortamý ýsýtmaya devam etmez. Kýþýn da tam tersi olarak diðer yapý malzemeleri gibi ortam içindeki enerjiyi absorbe etmediði için fazla enerjiye ihtiyaç göstermez.
2- Ahþap , izolasyon deðeri yüksek bir malzemedir. ( lamda deðeri düþüktür )

Dýþ ve iç arasýndaki ýsý farkýndan dolayý ýsýyý bilinen ýsý izolasyon malzemelerine yakýn deðerde izole eder.Örneðin, 1cm kalýnlýðýndaki bir ahþap duvarýn izolasyon deðeri 16 cm kalýnlýðýnda bir tuðla duvara eþittir.

Erkan Ýnce'nin dede evi. Dede Vahit Boysan bu evi 1930 larda  yaptýrmýþ .

 

Ahþap çevreye uyumludur

 >>sayfabaþý

Ahþap inþaat esnasýnda çevreyi kirletmez. Ekonomik ömrü bitince doðaya hemen geri döner.

 

Ahþabýn radon deðerleri düþüktür

>>sayfabaþý

Beton evlerde 300-400 bekerel radon ölçülürken , ahþap evlerde bu 30 bekerel seviyesindedir.Dünya Saðlýk Örgütü"ne göre dünyadaki akciðer kanserinin %15'ine RADON sebep oluyor. Radon topraktan havaya geçen doðal bir radyoaktif gazdýr.

 

 

Genlerimizde dahi ahþap var

 

Anadolu Dünya'da ahþap yapý kültürünün en geliþtiði coðrafyalarýn baþlarýnda gelmektedir. Dünyanýn ahþap yapý kültürüne sahip Japonya gibi ülkelerinde bu gelenek yaþatýlýrken, bizde yüzeysel batý hayranlýðý sonucu terk edilmesine ve hoyratça yok edilmesine raðmen kalan eserler toplum hafýzamýzýn tazelenmesine yetip de artmaktadýr.

 

Yangýn performansý iyidir

Ahþap, yangýna karþý dayanma süresi önceden hesap edilebilen ve istenen dayaným süresine göre projelendirilebilen bir malzemedir. Ahþabýn yanma esnasýnda yüzeyden içe doðru ilerleme hýzý sabittir. Bir yapýnýn örneðin 90 dakika (F90) yangýna dayanmasý öngörülüyorsa, buna göre kesitler belirlenip yapý projelendirilir. Bu nedenle , esasen yanýcý bir malzeme olmasýna raðmen, kontrol edilebilirliði dolayýsýyla artýk tercih edilmektedir.

Ancak tedbir  alýnmaz ise , YANAR! Ama günümüzde uygulanan bütün yapý sistemleri de yanar.Týpký ahþap gibi. Çelik sistemde yapýlan binalar yaklaþýk 18 dakikada (11 eylül saldýrýlarýný anýmsayýn) yangýna dayanamaz ve çöker.Betonarme binalar da yanar.Yandýktan sonra ayakta sadece binanýn betonarme karkasý kalýr ki ; içerisindeki demirler mukavemetini kaybetmiþ olduðu için kullanýlamaz ve yýkýlmaya mahkumdur.

Bor menþeli ve su bazlý boyalar ile yanmazlýk saðlanabilmektedir. Öyle ki ahþap EU standartlarýnda üst yanmazlýk sýnýfýna bile girebilmektedir.
 

 

 

Yýllar geçtikçe deðeri artar

>>sayfabaþý

 Popüler yapýlar eskir ve eskidikçe deðer yitirir. Ahþap yapýlar ise þarap gibidir. Yýllandýkça deðeri artar.

 

 

Büyük açýklýklarý kolayca geçer

 

Dünya’da büyük açýklýklarý geçmek için artýk lamine ahþap kullanýlýyor. Betonun aðýrlýðýnýn getirdiði dezavantajlar ve çeliðin yangýnda anýnda çökmesi geniþ açýklýklý  yapý yapanlarý ahþaba yöneltiyor.

Passerella Ciclo Pedonale Sull Avisio - holzbau.com

 

Esnektir

 

Ahþap ile yapýlan evler esnek ve konforludur.Bir an için , otomobilinizin lastiðinin demirden olduðunu düþünün. Esnek döþemeler ile rijit döþemeler arasýnda buna benzer konfor farlý olur. KagirAhþap sistemde , döþemeler çift cidarlý ahþaptýr ve esnektir.

Eðer çocuðunuz veya torununuz varsa , düþmesinden korkmayýn .Çünkü esnek döþeme , onun tehlikeli yaralar almasýný önler.Mermer basamaklý bir merdivenden yaþlý bir insanýn ayaðýnýn kaymasý çok mümkündür ve çoðunlukla bu ölüme sebep olur. Oysa ahþap basamaklý bir merdivenden düþme , ancak eziklere yol açar.

 

,

 

 

 

 

 

 

 

Ahþap kullanmak" iklim deðiþikliði " ne karþý etkili bir önlemdir

>>sayfabaþý

 

Küresel sýcaklýk artýyor.

Buzullar eriyor

20. yüzyýl kayýtlarýn baþlamasýndan beri en sýcak yüzyýl..

Kuzey kutbunun yüzeyi 1950’den beri %50 azaldý.
   
 

Deniz seviyesi yükseliyor.

   
Doðal felaketler artýyor.  

 

Çünkü atmosferdeki CO2 konsantrasyonu sanayi devriminden beri %30 artmýþtýr. Þu anda yýlda %0,5 artmaktadýr.

Atmosferdeki CO2 konsantrasyonu  2100 yýlýnda iki katýna çýkmýþ olacak.

                                             

      

 

Dünya yanacak

 

 
 

Bazý insanlar   küresel ýsýnma ve iklim deðiþikliði sorununun ciddiyetinin farkýndadýr. Onlarýn gayreti ile birçok önlemler alýnmaktadýr.

.

Küresel Isýnma ve Ýklim Deðiþikliði'ne karþý etkili bir yöntem:

 

Ahþap kullanýmýný arttýrmak

 

Avrupa'da yýllýk ahþap kullanýmý  2010'a kadar  %4 artarsa , fazladan 150 milyon ton karbonun atmosferden filtre edileceði tahmin edilmektedir.

 

Cei-Bois Roadmap 2010 ,  Executive Summary, 2004

 
 

Dünyayý kurtaracak sihirli formül :     CO2 = C + O + O :)) Albert Hawking:))

Aðaçlar büyürken her metreküp büyümede 1 ton karbondioksiti absorbe eder ve 0.7 ton oksijen yaratýr.

Bu nedenle ormanlar yönetilmelidir.

Yönetim olmaz ise ormanlarda büyümenin yerini çürüme alan bir döneme girerler ve artýk karbon depolamayý býrakýrlar.

Karbondioksit emilimi açýsýndan daha az verimli olan olgun aðaçlarýn hasat edilmesi sonucunda kesilmiþ aðaçlarýn yerini çok daha fazla genç aðaçlar alýr. Böylece çok uzun yýllar boyunca büyüme döneminde kalýrlar.

Tackle Climate Change : Use Wood

 

CEÝ-Bois küresel ýsýnma ve sonucu olarak iklim deðiþikliðine karþý etkili bir önlem olarak ahþap kullanmanýn gerekliliðini açýklýyor. Avrupa Birliði 2006 yýlýndan bu yana ahþap kulanýlan projelere bu nedenle destek  vermektedir.

 

CEI-Bois (Avrupa Aðaç Ýþleme Endüstrisi Konfederasyonu),  1952 yýlýnda  kurulmuþtur.  Yýllýk 300 milyar euro ciro ve AB27 bünyesinde  3 milyon civarýnda iþçi istihdam eden  380.000 'den fazla Avrupa ahþap endüstrisi þirketini temsil eden ve savunan ana organdýr

Dosyalar Ýngilizce PDF formatýnda ve yaklaþýk 2 mb büyüklüktedir.

 

 
 

 

 

 

Sorular - cevaplar

Garanti veriyor musunuz?

  >>yukarý

Evet..

23/2/1995 tarihli ve 4077 sayýlý Tüketicinin Korunmasý Hakkýnda Kanunun kapsamý içinde garanti verilmesi gereken imalatlar hakkýnda üretici firmadan garanti belgesi temin edilir. Bunlar dýþýnda kalan ve yapýnýn ana kalemlerini oluþturan imalatlarla ilgili , kurallara uymayan kullaným ve periyodik bakýmýn yapýlmamasý müstesna olmak üzere 10 yýl garanti temin edilir.

 

Ormanlarý azaltmaz mý?

 

Aksine , ahþap kullanýmý arttýkça ormanlar artar !

Ahþabý yapý malzemesi olarak kullanmanýn küresel ýsýnmanýn önlenmesine olumlu katkýsý "Ahþap Kullan Ýklimi Koru" "Tackle Climate Change: Use Wood" sloganý ile artýk Avrupa Birliði'nin de gündeminde.Dünyamýzýn geleceðini kurtarmak için ahþap kullanarak karbonu atmosferden çekip dünya yüzeyinde depolamanýn en pratik çare olduðu artýk görülmeye baþlandý. "Ahþap kullanarak küresel ýsýnma veya iklim deðiþikliði etkilenebilir mi? " ya da "Ne alakasý var, ahþap kullanýrsak ormanlar biter."diye düþünmeniz son derece normaldir. Çünkü bu yanlýþ anlayýþ kafalarýmýza yerleþmiþ durumda. Bu nedenle de tepkilerimiz aceleci ve keskin oluyor.

Oysa gerçek hiç de öyle deðil. Ormanlarýn atmosferi nasýl temizlediðini biliyor musunuz? Aðaçlarýn büyürken karbona gereksinimleri vardýr. Nasýl ki biz büyürken kemiklerimizi oluþturmak için kalsiyuma ihtiyaç duyuyorsak, aðaçlar da kendilerine gövde yapmak için karbona ihtiyaç duyarlar. Bu ihtiyaçlarýný da atmosferden karbondioksiti emerek giderirler. Karbondioksitin karbonunu alýrlar, oksijeni atmosfere geri verirler. Büyüyen her aðaç, büyüdüðü kadar karbondioksiti atmosferden emer ve yerine oksijen verir. Yeterince büyüdüðünde ise, artýk bu temizleme faaliyeti neredeyse sona erer.

Eðer biz insanlar ormanlarý dönüþtürürsek, yani yaþlý aðaçlarý kesip dünya üzerinde bir biçimde depolarsak, yerine gelen genç aðaçlar atmosferi temizleyecektir. Kestiðimiz yaþlý aðaçlarý yakmak ya da çürümelerine izin vermek ise temizlediðimiz atmosferi yeniden karbonla kirletmemize yol açacaktýr. Kesilen aðaçlarý çeþitli þekillerde kullanmakla karbonu depolamýþ ve atmosfere tekrar dönmesini engellemiþ oluruz. Resim çerçevesi, ahþap ev, mobilya v.b.

Aðaçlarý keserek ormanlarý bitirmekten korkmamalýyýz, çünkü ormanlar doðal olarak kendilerini yenilemektedirler

 

 

Neden ahþap?

>>sayfabaþý

Çünkü saðlýklý ve insani..

Ahþap bina içerisinde her gün normalden 1 saat daha az uyuyarak kalkarsýnýz, astým romatizma gibi hastalýklara yakalanma olasýlýðýnýz azalýr, sýcak ortamýndan dolayý çok daha mutlu yaþarsýnýz.

Bu önemli özelliðin haricinde binaya getirdiði müthiþ hafiflik sayesinde deprem riskini ortadan kaldýrýr,gereksiz aðýrlýklar altýna girmenize gerek kalmaz.

Doðal malzeme olduðu için görüntüsü ile insaný büyüler ve ayný zamanda uzun ömürlüdür.

 

 

Mevcut arsama istediðim tipte bina yapar mýsýnýz?

Evet..

Ýmarlý arsalarýnýza ,kendi kimliðimizi yansýtan yani OSMANLI - TÜRK Mimarisinden esinlenmiþ,sizin fikirlerinizi de göz önünde bulunduran kimlikli nitelikli projeleri uygulamak üzere yapýyoruz.

 

 

Ne kadar zamanda inþa ediyorsunuz?

 >>sayfabaþý

Ortalama 250 m2 büyüklüðündeki natamam(doðramalarý takýlmýþ,çatýsý örtülmüþ,astar taban döþemeleri çakýlmýþ,elektrik ve su tesisatý bitirilmiþ,bir kat astar ahþap koruyucu boya ile boyanmýþ,banyo ve tuvalet seramikleri yapýlmýþ) bir yapýyý önceden 1 ay hazýrlýk yapýldýðý taktirde yaklaþýk bir ay gibi bir sürede tamamlýyoruz.

 

 

 

 
Ahþap duvarlar çürümez mi? Ömrü ne kadardýr?

 

ÇÜRÜR! Ama eðer periyodik bakýmlarýný 50-100 sene boyunca yapmazsanýz çürür.

Örneðin, Ýstanbul boðazýnda 1699 yýlýnda yapýlan Amucazade Hüseyin Paþa Yalýsý; 406 yýllýk geçmiþine, o günün teknolojisi ile yapýlmasýna ve doðru düzgün bakým yapýlmamasýna raðmen hala ayaktadýr. Doðru ve periyodik bakýmlar yapýldýðý taktirde (yaklaþýk 7 yýlda bir) ahþap yapýnýzýn yüzyýllar boyunca ayakta kalabildiðini torunlarýnýzýn torunlarýnýn torunlarý görecektir.

 

 

 

Kýþýn ýsýtmak zor deðil midir? Sadece yazlýk olarak mý kullanýlýr?

>>yukarý

 

 

 

 

Isýtmak kolay ve ucuzdur.

Tam aksine ahþap binalarý kýþýn ýsýtmak yazýn ise soðutmak diðer yapý sistemleri ile inþa edilen binalara göre çok daha kolay ve ucuzdur.1cm kalýnlýðýndaki bir ahþap duvarýn izolasyon deðerinin 16 cm kalýnlýðýnda bir tuðla duvara eþit olduðunu biliyor muydunuz ?

Yazýn ise bu durumun tam tersi; betonarme binalarýn içerisi durulmayacak kadar sýcak olup cam açmak da yeterli olmaz ve klimatize edilmesi gerekir, ama ahþap binalarýn içerisi yeterli seviyede serin olur herhangi bir soðutucuya ihtiyaç duymazsýnýz.

Yukarýda anlattýðýmýz her iki durumun baþka bir sebebi de RADON gazýdýr. Akciðer kanserine, romatizmadan astýma kadar birçok hastalýða ciddi oranda sebep olan bu radyoaktif doðal gaz toprakta bulunur ve binalarýmýzýn içerisine hücum eder. Betonarme ve Çelik Sistemler ile inþa edilen yapýlarda bu gazýn dýþarýya çýkmasýna imkan vermeyen duvarlar vardýr. Ahþap duvarlar ise doðal malzeme olduðu için binanýza nefes aldýrýr ve içerideki radon gazý oranýný olabildiðince aþaðýya çeker. Bu sebeple Kagir Ahþap Yapý Sistemi ile inþa edilen binalarýn içerisindeki hava diðer sistemlere göre çok çok daha konforludur.Rahat uyuyabilir, duvarlarýmýz gibi rahat rahat nefes alabilirsiniz..

 

Nereden ithal ediyorsunuz ?

>>sayfabaþý

Lamine ahþabý Çoðunlukla Almanya ve Avusturya`dan ithal ediyoruz. Diðer ahþap malzeme çoðunlukla yerli üretimdir.

 

Diðer sistemlere göre pahalý mý ucuz mu ?

Daha ucuz !!

Metrekare fiyatlarýmýz diðer yapý sistemlerine göre çok büyük farklýlýklar göstermemekle birlikte , YAPILARIMIZ çok daha kaliteli,saðlýklý ve uzun ömürlüdür.

 

 

 

Böyle bir sistem dünyada var mý?

>>sayfabaþý

Var. genlerimizde bile var.

Anadolu'nun çeþitli bölgelerinde bazen kerpiçle ahþap,bazen yuvarlak taþlar ile ahþap bölgeden bölgeye farklý þekillerde kullanýlmakta idi.

Kagir Ahþap Yapý Sistemleri olarak biz bu geleneksel sistemleri tek bir çatý altýnda toplayýp bu bilgileri teknolojinin de desteðiyle harmanlamak suretiyle bu yeni yapým sistemini yarattýk.

 

 

Hangi aðaçlarý kullanýyorsunuz?

>>sayfabaþý

Bina ana konstrüksiyonunda Almanya'dan ithal ladin aðacýndan mamül lamine ahþap kiriþler,duvarlarda kaplama olarak , ýsýl iþlem görmüþ üstün kalite  ahþap lambiriler (300 yýl ömürlü) kullanýlýr.

 

Depreme dayanýklý mýdýr? Taþýyýcý kolonlar var mýdýr?

 

Depreme  günümüzde kullanýlan bir çok yapým sisteminden kat be kat daha fazla dayanýklýdýr.

Kagir Ahþap Yapý Sistemi iki ana taþýyýcý konstrüksiyondan oluþur:

  • Betonarme

  • Ahþap

Bu iki sistem hareket anýnda (yani bir deprem olduðunda) beraber çalýþmaktadýr. Ahþap taþýyýcý özellik gösterirken, betonarme ahþabý yapýþtýrýcý sabitleyici bir görev üstlenir. Binanýn gýcýrdamasýný, esnemesini, kaykýlmasýný yani küçük dýþ etkenler ile hareket etmesini engeller.

Kagir Ahþap Yapý Sistemi ile inþa edilen binalar, duvar ve döþemeleri ahþap olduðu için ayný büyüklükteki betonarmeden inþa edilmiþ bir binaya göre yaklaþýk %60 daha hafiftir. Depremde binalar taþýdýklarý aðýr yükten dolayý yýkýlýrken , insanlar ise üzerilerine düþen aðýr betonarme döþemeler ve duvarlar yüzünden ölürler.

 

Kullandýðýnýz betonun içerisinde demir donatý var mý ?

 

Evet var..

Bilinen betonarme sistemde kullanýlan demir donatý KagirAhþap Yapý Sisteminde kullanýlan betonarmenin içerisinde de mevcuttur,bunun yaný sýra dramix çelik tel ile mevcut donatýya destek verilir

 

 

Ahþabýn bakýmý betonarmeden zor mudur?

>>sayfabaþý

HAYIR !   Aksine çok daha kolay ve masrafsýzdýr.

Betonarme bir binanýn duvarlarýný ortalama 3 senede bir boyamanýz gerekir.Oysa ahþap duvarlarý  ortalama 7 yýlda bir ahþap koruyucu boya ile boyadýðýnýz sürece hiçbir sorun yaþamazsýnýz.

Kullanýlan su bazlý boyalar ile ahþabýn nefes alma özelliði devam ettiði gibi, yangýna dayanýmý artar .

 

 

 

Binanýn altýnda temel var mý?

>>sayfabaþý

EVET VAR !

 

 

Ahþap bina yanmaz mý?

Yangýndan korkmayýn, Tedbir alýn..

Tedbir alýnmaz ise , YANAR! Günümüzde uygulanan bütün yapý sistemleri yanar.Týpký ahþap gibi. Çelik sistemde yapýlan binalar yaklaþýk 18 dakikada(11 eylül saldýrýlarýný anýmsayýn) yangýna dayanamaz ve çöker.Betonarme binalar da yanar.Yandýktan sonra ayakta sadece binanýn betonarme karkasý kalýr ki ; içerisindeki demirler mukavemetini kaybetmiþ olduðu için kullanýlamaz ve yýkýlmaya mahkumdur. Ahþap binalar ise  geliþen teknoloji sayesinde kullanýlan özel ahþap karkaslar (farklý lif yönlerindeki ahþap parçalarýn birleþtirilmesinden oluþan lamine ahþap  ve özel boyalar sayesinde çökmeden 90 ile 120 dakika çökmeden yangýna dayanýr. Bu da içerisindeki insanlarýn yangýný fark etmesi, itfaiyenin olay yerine gelmesi için yeterli bir zaman olmalýdýr.

Bor menþeili ve su bazlý boyalar ile sonsuz süreli yanmazlýk saðlanabilmektedir. Öyle ki EU standartlarýnda üst yanmazlýk sýnýfýna bile girebilmektedir.Çünkü , ürünlerimiz yanmýyor. Çünkü daha iyi bir yol vardý , onu seçtik. Geleneðe hýyanet etmedik , sadece onun yönünü deðiþtirdik. Ahþap , % 100 doðal ürünlerle yangýndan asla etkilenmeyecek hale gelebiliyor..

Kagir Ahþap Yapý Sistemi ile inþa edilen yapýlar yangýna karþý cüzi bedeller ile sigortalanýlabilmektedir.

 

 

Ahþap duvarlarý ve döþemeleri böcekler sarar mý, yer mi?

>>sayfabaþý

Hayýr !

Yapým Sistemimiz dahilinde kullandýðýmýz bütün ahþap elemanlar fýrýnlanmýþ olup çürümeye ve haþerelere,böceklere karþý su bazlý emprenye ile emprenye edilmektedir.

 

 

 

 

Dünyadan örnekler

>>sayfabaþý

 

 

Ýlgi çekici ve öncü yapýlardan bazýlarý

Finlandiya'dan yapý örnekleri

(Yapýlarýn üreticilerinin tanýtýmlarý PDF formatýnda yaklaþýk 1 -2 mb boyutundadýr)

 

Ana tedarikçimiz Rubner Group projelerinden örnekler

(Yapýlarýn üreticilerinin tanýtýmlarý PDF formatýnda yaklaþýk 1 -2 mb boyutundadýr) hair bundles uk

 

 

 

Adres

>>sayfabaþý

Kagirahþap Yapý Sistemleri Ltd Þti
Beykoz Cad 43   Cumhuriyet Beykoz Ýstanbul +90 216 434 51 15 , fax: +90 434 51 89

www.kagirahsap.com

e-mail:  kagirahsap@kagirahsap.com

The lace wig was soft and pretty out of the lace wigs. There was an order or anything but I washed anyway. I wish I had because shed like crazy. Customers have pointed out these companies. I can say enough good lace wigs uk about this. The hair is so soft, no shedding, no tangles it is just so gorgeous. I never had any. I shaved my head earlier this year in an attempt to completely start over in many ways. So I just wanted to say the quality of the is great. Buy Cheap Human Hair 360 Frontal Wigs, Lace Front Wigs, lace wigs rpghair com provides good quality human hair wigs and full lace wig.